دفاتر عدالت

انحصاروراثت

انحصاروراثت

لازمه اخذ گواهي حصروراثت ، ثبت فوت در كنسولي ميباشد و گواهي حصروراثت را ميتوان با داشتن وكالتنامه از طرف فقط يك ورثه اخذ نمود. 

در گواهي حصروراثت فقط نام وراث و سهم الارث آنها مشخص ميشود و دكري از دارايي متوفي نميگردد. 

براي افراز، تفكيك و يا فروش سهم الارث بايد همگي وراث با هم همكاري كنند در غير اينصورت بايد از طريق دادگاه اقدام كرد. 

پروسه اخذ گواهي حصروراثت طولاني است و با سفر چند هفته اي به ايران مقدور نيست و بايستي وكيل استخدام كنيد.

Edalat4all_Logo
In person consultation with appointment in Orange County, Los Angeles and San Diego
(818) 642-7282
(714) 642-0030
Edalat.law@yahoo.com

Follow us:

FOR CONSULTATION

Edalat Offices serving Iranian abroad for all legal and consulate affairs.

Copyright © edalat4all.com 2024