دفاتر عدالت

ثبت ازدواج و طلاق ايراني

ثبت ازدواج و طلاق ايراني

براي ثبت ازدواج ايراني در خارج از كشور، به اصل گواهي ازدواج خارجي و اصل ازدواج مذهبي  نياز است. 

بدون ثبت ازدواج ايراني، نميتوانيد اسم فرزندتان را در شناسنامه وارد نماييد. 

چنانچه همسر شما غير ايراني باشد، همچنان ميتوانيد ازدواجتان را در شناسنامه ثبت كنيد. 

آراء طلاق غير ايراني، در ايران مورد قبول نيست و چنانچه راي طلاق خارجي داشته باشيد و توافق در طلاق ايراني نيز داشته باشيد، ميتوانيد طلاق ايراني تان را از طريق كنسولگري ثبت كنيد. 

چنانچه زوجين براي طلاق توافق نداشته باشند ، از طريق دادگاههاي ايران بايد طرح دعوي شود. 

مادامي كه طلاق ايراني را در شناسنامه ثبت نكرده باشيد، شنا و همسر سابق تان همچنان در حكم زن و شوهر هستيد

Edalat4all_Logo
In person consultation with appointment in Orange County, Los Angeles and San Diego
19200 Von Karman Ave, #400, Irvine CA 92612
(818) 642-7282
(714) 642-0030
shokofeh.amin@gmail.com

Follow us:

FOR CONSULTATION

Edalat Offices serving Iranian abroad for all legal and consulate affairs.

Copyright © edalat4all.com 2024