دفاتر عدالت

ثبت فوت

ثبت فوت

چنانچه شخصي در خارج از كشور فوت نمايد، بايد نسبت به ثبت فوت وي در كنسولي حتما اقدام شود و براي ثبت فوت ايراني، نياز به گواهي ثبت فوت محلي و شناسنامه متوفي هست. 

 با فوت، وكالتنامه ها باطل ميشوند و بايد اقدام به اخذ گواهي حصروراثت نمود.

Edalat4all_Logo
In person consultation with appointment in Orange County, Los Angeles and San Diego
(818) 642-7282
(714) 642-0030
Edalat.law@yahoo.com

Follow us:

FOR CONSULTATION

Edalat Offices serving Iranian abroad for all legal and consulate affairs.

Copyright © edalat4all.com 2024