دفاتر عدالت

حقوق بازنشستگي

حقوق بازنشستگي

براي دريافت حقوق مستمري، بايد شخص مجرد باشد و شاغل نباشد. براي دريافت حقوق بازنشستگي ميتوانيد به شخص غير از وكيل دادگستري وكالت دهيد.  اصولا وكالتنامه هاي بازنشستگي هر ساله بايد تجديد شوند؟

Edalat4all_Logo
In person consultation with appointment in Orange County, Los Angeles and San Diego
(818) 642-7282
(714) 642-0030
Edalat.law@yahoo.com

Follow us:

FOR CONSULTATION

Edalat Offices serving Iranian abroad for all legal and consulate affairs.

Copyright © edalat4all.com 2024