دفاتر حقوقی عدالت

کارت ملی‌

کارت ملی‌

از تاريخ ٣١ ماه جون ٢٠١٩ براي ايرانيان خارج از كشور كارت ملي صادر نميشود و چنانچه بخواهيد امور اداري، دادگاهي و يا مالي در ايران انجام دهيد و كارت ملي نداشته باشيد و يا معتبر نبلشد، از طريق اعطاي وكالتنامه امور شما انجام خواهد پذيرفت. 

 اگر شخصا به ايران مسافرت كنيد، ميتوانيد درخواست كارت ملي نماييد و كارت را فقط به شخص خود شما تحويل ميدهند نه وكيل.

تماس با ما

Edalat4all_Logo
In person consultation with appointment in Orange County, Los Angeles and San Diego
(818) 642-7282
shokofeh.amin@gmail.com

Follow us:

FOR CONSULTATION

Edalat Law offices serving Iranian abroad for all legal and consulate affairs.

Copyright © edalat4all.com 2021