دفاتر عدالت

وكالتنامه

وكالتنامه

همه ايرانيان مقيم در خارج از كشور براي كليه امور حقوقي و اداري خود در ايران ميتوانند وكالتنامه بدهند و نيازي به مراجعه به ايران ندارند. 

دفاتر ما قادر هستند ظرف يك هفته براي شما وكالتنامه معتبر تهيه كند و يك نسخه آن را به ايران بفرستند. 

 براي تاييد هر نوع وكالتنامه اي نيازي به مراجعه حضوري به دفتر حفاظت منافع ايران در واشنگتن دي سي نداريد. 

 نوتري در وكالتنامه در ايران مورد قبول نميباشد. 

نبايد از فرمها و متن هاي از قبل تهيه شده در وب سايت كنسولگري استفاده كرد و بايد نسبت به نياز هر شخص وكالتنامه اي مخصوص تنظيم شود. 

با فوت وكيل و موكل وكالت باطل ميشود. 

بعضي از وكالتنامه ها را ميتوان باطل كرد و وكيل را عزل كرد.

تماس با ما

Edalat4all_Logo
In person consultation with appointment in Orange County, Los Angeles and San Diego
(818) 642-7282
(714) 642-0030
Edalat.law@yahoo.com

Follow us:

FOR CONSULTATION

Edalat Offices serving Iranian abroad for all legal and consulate affairs.

Copyright © edalat4all.com 2024